Trang chủ Chủ đề Tiếng lóng

Chủ đề: Tiếng lóng

Gati có nghĩa là gì?

Gato có nghĩa là gì?