Trang chủ Kinh Phật

Kinh Phật

Chú Đại Bi – Nghe và Niệm Kinh Chú Đại Bi...

Bộ kinh chú đại bi được dẫn ra từ bộ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm. Được chi...