Gati có nghĩa là gì?

Câu hỏi:

Trả lời:

Gati là tiếng nóng của giới trẻ, nó là viết tắt 4 chữ cái đầu tiên trong cụm từ: Ghen + Ăn + Tức + Ị . Nó có nghĩa tương đương với từ GATO